"Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі" МКҚК
0

Мамандықтар

Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі орта мектептің негізгі сатысы (9 сынып) және жоғарғы сатысы (11 сынып) негізінде төмендегі мамандықтар бойынша мамандар даярлайды:

9 сыныптан кейін 2 жыл 10 ай:

  1. 0402000 Дизайн (бейін бойынша)
  2. 0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
  3. 1306000 Радиотехника және байланыс (түрлері бойынша)
  4. 1403000 Ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштер мен инженерлік жүйелерді құрастыру.

11 сыныптан кейін 10 ай :

  1. 1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)
  2. 0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
  3. 1402000-Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану(түрлері бойынша)
  4. 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану.
Талдықорған гуманитарлық –техникалық колледжінде оқытылатын мамандықтар
Мамандық атауы, коды
Код и наименование специальности
Мамандық атауы, коды
Код и наименование специальности
1

0402000 Дизайн (бейін бойынша)

0402000 Дизайн (по профилю)

0402022 «Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы»

0402022 «Испольнитель художественно-оформительских работ»

2

0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)

0901000 Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)

0901012 «Электрмонтері»

0901012 «Электрмонтер»

3

1306000 Радиотехника және байланыс (түрлері бойынша)

1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам)

1306012 «Телекоммуникациялық желі және жүйе электромонтері.

1306012 «Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам»

4

1403000 Ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштер мен инженерлік жүйелерді құрастыру.

1403000 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентеляции и инженерных систем (по видам)

1403062 «Пластмасса дәнекерлеуші»

1403062 «Сварщик пластмас»

  11 сыныптан кейінгі мамандықтар  
 1

0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)

0901000 Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)

 

0901012 «Электрмонтері»

0901012 «Электрмонтер»

 2

1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)

 

 

1414012 «Жиһаз-жинақтаушы»

1414012 «Комплектовщик мебели»

 3

1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану.

1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

 

1401262 «Жалпы құрылыс жұмыстарының шебері»

1401262 «Мастер общестроительных работ»

4

1402000-Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану(түрлері бойынша)

1402000-Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам)

140213 2-«Автогрейдер машинисі»

140213 2-«Машинист автогрейдера»